ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně.  Pečlivě je chráníme, dodržujeme veškerou platnou legislativu a podrobně vás o tom informujeme.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Truck 4×4 s.r.o., IČ: 03363988, DIČ: CZ03363988, se sídlem Hnojník 377, 739 53.

Které osobní údaje shromažďujeme a pro které účely

U odběratelů newsletteru můžeme shromažďovat a  zpracovávat následující data:

 • E-mailová adresa

U kontaktních formulářů můžeme shromažďovat a  zpracovávat následující data:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa

U všech návštěvníků webu můžeme shromažďovat a zpracovávat následující data:

 • IP adresa
 • Analytické cookies – umožňují sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)
 • Reklamní cookies – pomocí nich Vám můžeme zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích stran. Slouží k vytváření profilů založených na Vašich zájmech – tzv. „pseudonymizované profily“ – na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby.

Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a různých cookies (viz kapitola Cookies).

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů.

 • Účely, které souvisejí s  poskytovanými službami. Osobní údaje využíváme například za účelem komunikace novinek a nabídek z naší strany.
 • Účely pro vnitřní potřebu. Osobní údaje zpracováváme za  účelem ochrany našich práv a  oprávněných zájmů, ke sledování kvality služeb a  k  jejich následnému vylepšování, k  analýzám naší činnosti apod.
 • Pro obchodní a edukační účely, jako je například informování klientů o  nových akcích, stejně jako o novinkách z oblasti našeho působení.

Na základě kterých právních titulů osobní údaje shromažďujeme a  zpracováváme

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k  tomu mít vždy alespoň jeden z  tzv. právních titulů. V  našem případě pracujeme s  těmito čtyřmi tituly.

 • Plnění smlouvy
  Pokud jste projevili zájem o naši službu. Abychom tuto službu mohli adekvátně plnit, potřebujeme k  tomu některé vaše osobní údaje.
 • Plnění právní povinnosti
  Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky. V  našem případě se například jedná o účetnictví.
 • Oprávněný zájem
  Jako právní subjekt chceme i nadále zkvalitňovat poskytované služby, případně vyvíjet a poskytovat služby nové. Stejně tak se chceme v  případě nutnosti bránit maření této naší činnosti. Jednotlivé činnosti, které vedou k  naplnění výše zmíněných snah, lze chápat jako náš oprávněný zájem. Do této oblasti spadá například využívání webové analytiky pro potřeby zkvalitňování a rozvíjení našich služeb nebo uchovávání komunikace pro potřeby případných reklamací.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  V případech, kdy nemůžeme využít jiný oprávněný titul, vás vždy žádáme o souhlas. Například ptáme, jestli můžeme zveřejnit jména na webu. Souhlas se zpracováním můžete odmítnout a také kdykoliv odvolat.

Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

Osobní údaje zpracováváme v případě plnění právní povinnosti po dobu stanovenou legislativou. U údaje, které zpracováváme na základě jiných právních titulů, je doba zpracování následující.

 • Odběratelé newsletteru
  Váš e-mail budeme zpracovávat po dobu existence našeho newsletteru nebo do odvolání vašeho souhlasu.
 • Návštěvníci webu
  Informace o návštěvních webu budeme zpracovávat po dobu existence společnosti.

Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat a  provedeme jejich vymazání.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před  jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

 • Fyzické zabezpečení a elektronické zabezpečení
  Využíváme IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečeny šifrováním a přístup k nim je zabezpečen přístupovými údaji.
  Naše kancelář je zabezpečena bezpečnostními zámky.
 • Procesuální zabezpečení
  Máme zmapovány veškeré operace, které s  vašimi osobními údaji provádíme. Sbíráme tudíž jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizujeme nakládání s  nimi. Tím se snažíme, co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.
 • Personální zabezpečení
  Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s  vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Komu můžeme anebo musíme vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní
 • obchodním partnerům, poradcům, zprostředkovatelům
 • zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery

Zpracovatelé, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery

 • Český webhosting s.r.o., IČ: 27245357, DIČ: CZ27245357, se sídlem Wilsonova 579/22, 274 01 Slaný
 • Ing. Vojtěch Molin, IČ: 03700321, se sídlem Hnojník 109, 739 53
 • doplnit další IT poskytovatele

Obchodní partneři, poradci, zprostředkovatelé 

 • doplnit, pokud jim předáváte data uživatelů

Externí účetní

 • doplnit

Cookies

Co jsou soubory cookies a k  čemu slouží

Cookie je malé množství dat, které ve formě textového souboru odesílá server navštěvované stránky do zařízení uživatele – počítače, telefonu či tabletu. V zařízení se soubor dat uloží a  při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru. 

Díky souborům cookies dokáže webový server například rozpoznat, že jste již v minulosti stránky navštívili, který jazyk používáte apod. Webové stránky využívají cookies zejména k  těmto účelům. 

 • K identifikaci uživatele a zapamatování jeho preferencí – například zapamatování přihlašovacích údajů pro rychlý přístup do klientské sekce. 
 • Pro analytické a marketingové účely – například pro sledování výkonu jednotlivých zdrojů návštěvnosti (z přirozeného vyhledávání, ze sociálních sítích, z  newsletteru apod.), k cílené reklamě na základě navštívených částí webu apod. 

Typy cookies

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V  praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení. 

Cookies z hlediska platnosti 

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web. 
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců.

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k  zacílení reklamy na jiných stránkách.

Cookies z hlediska účelu 

 • Technické cookies
  Jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.
 • Analytické cookies
  Umožňují měření výkonu webu a reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů konkrétních uživatelů webu. Odmítnutím používání analytických cookies, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace webu.
 • Reklamní cookies
  Slouží nám nebo našim partnerům. Pomocí nich Vám můžeme zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích stran. Slouží k vytváření profilů založených na Vašich zájmech – tzv. „pseudonymizované profily“ – na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Přehled cookies, které používáme
Název Společnost Typ Platnost
eu_cookies_bar VICom Ltd. Technické 6 měsíců
eu_cookies_bar_block VICom Ltd. Technické 6 měsíců
wordpress_test_cookie wordpress.org Technické Relace

Jak zamezit ukládání souborů cookies

Pokud chcete pokračovat v prohlížení bez využívání cookies, máte dvě možnosti, jak  se ukládání těchto souborů vyhnout. Ve  svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení.  Jak postupovat najdete v  nápovědách příslušných webových prohlížečů. 

Upozorňujeme však, že při úplném zákazu cookies může dojít k  narušení funkčnosti webu.

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
 • Právo požadovat po Správci kopii zpracovávaných osobních údajů
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů

Adresa E-mail Telefon
Truck 4×4 s.r.o.
Hnojník 377
739 53
nogol@truck4x4.cz +420 737 200 370
Používáme cookies
Můžete „POVOLIT VŠE“ (technické, analytické i reklamní) nebo „JEN TECHNICKÉ“ (nutné pro fungování webu).
Povolit jen některé (analytické nebo reklamní) můžete přes „Nastavení Cookies".
Nastavení Cookies
POVOLIT VŠE
JEN TECHNICKÉ
Nastavení Cookies
Zásady
Označení Cookie Aktivní
Soubory cookies používáme pro zajištění základních funkcí webu a pro jeho případné zlepšování.

V záložce "Seznam Cookies" si můžete vybrat, které chcete povolit nebo odmítnout. Změny uložíte pomocí tlačítka "Uložit nastavení" níže (nastavení lze kdykoliv změnit pomocí tlačítka "Nastavení Cookies" v pravém dolním rohu webu).

V záložce "Seznam Cookies" lze povolit/odmítnout analytické nebo reklamní cookies. Technické cookies jsou nutné pro správné fungování webu.

Veškeré soubory cookies můžete blokovat přímo ve svém prohlížeči podle oficiálních návodů poskytovatele daného prohlížeče. Po této změně nastavení neručíme za správné fungování webu.

Technické cookies
Jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.

Analytické cookies
Umožňují měření výkonu webu a reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů konkrétních uživatelů webu. Odmítnutím používání analytických cookies, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace webu.

Reklamní cookies
Slouží nám nebo našim partnerům. Pomocí nich Vám můžeme zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích stran. Slouží k vytváření profilů založených na Vašich zájmech - tzv. "pseudonymizované profily" - na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Uložit nastavení
Nastavení Cookies